DISCUSSION
Tadao Ando x Hiroyuki Suzuki x Yukio Futagawa
Kengo Kuma x Ryoji Suzuki x Yukio Futagawa


WORKS
21_21 DESIGN SIGHT / Tadao Ando + Nikken Sekkei
SUNTORY MUSEUM OF ART / Kengo Kuma + Nikken Sekkei
LUCIAN PELLAT-FINET, TOKYO MIDTOWN / Kengo Kuma
CHIBA MIHAMA HEALTH & WELFARE CENTER CULTURE HALL
/ Masao Koizumi
FUJI KINDERGARTEN / Takaharu Tezuka+Yui Tezuka + Masahiro Ikeda
TOKYO GAS SCIENCE MUSEUM
/ Tadao Kamei. Akiko Nakamura (Nikken Sekeki)

PROJECT
Tadao Ando

PLOT
Ryue Nishizawa
Kazuyo Sejima

ARTICLE
Kazuhiko Yoshida (Nikken Sekeki)
Koji Tsuyama (Takenaka Corporation)
Shozo Motosugi
Masahiro Ikeda
Yoshio Futagawa
Riken Yamamoto, Kashiwa Sato
Sou Fujimoto
Kobayashi Toyohiko, Takayasu Hirayama
Akira Yoneda
Kengo Kuma
Jun Sato
Jean Nouvel

ESSAY
Mizumaru Anzai

TOPICS
Kashiwa Sato
160 total pages, 88 in color
ISBN978-4-87140-885-1 C1352
Size : 364×257mm
1/May/2007
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00

Including Shipping Cost
by Economic Air