GA JAPAN '96

Tadao Ando
Hiroshi Hara
Itsuko Hasegawa
Kunihiko Hayakawa
Toyo Ito
Osamu Ishiyama
Yoshiro Ikehara
Arata Isozaki
Atsushi Kitagawara
Kisho Kurokawa
Fumihiko Maki
Kazuyo Sejima
Shin Takamatsu
Riken Yamamoto
Shoei Yoh

Critic : Hiroyuki Suzuki

120 total pages, 30 in color
ISBN4-87140-147-2 C1352
13/April/1996Out of Print