GA JAPAN '94

Tadao Ando
Hiroshi Hara
Itsuko Hasegawa
Kunihiko Hayakawa
Osamu Ishiyama
Arata Isozaki
Toyo Ito
Atsushi Kitagawara
Kisho Kurokawa
Fumihiko Maki
Kazuyo Sejima
Kazuo Shinohawa
Shin Takamatsu
Riken Yamamoto
Shoei Yoh
Nikken Sekkei


120 total pages, 24 in color
ISBN4-87140-139-1 C1352
14/April/1994


USD42.00
EUR35.00

Including Shipping Cost
by Economic Air