GA JAPAN '92

Tadao Ando
Hiromi Fujii
Hiroshi Hara
Itsuko Hasegawa
Kunihiko Hayakawa
Osamu Ishiyama
Arata Isozaki
Toyo Ito
Atsushi Kitagawara
Kisho Kurokawa
Fumihiko Maki
Kiko Mozuna
Kazuyo Sejima
Kazuo Shinohawa
Shin Takamatsu
Yoshio Taniguchi
Riken Yamamoto
Shoei Yoh

100 total pages, 42 in color
ISBN4-87140-133-2 C1352
18/April/1992


USD42.00
EUR35.00

Including Shipping Cost
by Economic Air