GA JAPAN '90

Takefumi Aida
Tadao Ando
Hiromi Fujii
Hiroshi Hara
Itsuko Hasegawa
Kunihiko Hayakawa
Kazuhiro Ishii
Osamu Ishiyama
Arata Isozaki
Toyo Ito
Atsushi Kitagawara
Kisho Kurokawa
Fumihiko Maki
d Kiko Mozuna
Sakakura Associates
Kazuo Shinohawa
Shin Takamatsu
Yoshio Taniguchi
Riken Yamamoto
Shoei Yoh

200 total pages, 60 in color
ISBN4-87140-125-1 C1352
April/1990
Out of Print